Неділя, 16.05.2021, 17:45
НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - гімназія"
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 16
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

НВК  «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст.. №2-гімназія»

від 23 січня 2020 року

(протокол № 01)

Директор школи ________  Л.А.Доні

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

НВК  «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст.. №2-гімназія»

 

  • Загальні положення

 

1.1.Положення про академічну доброчесність НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст.№2-гімназія»  (далі – Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

 

1.2.Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Правил внутрішнього розпорядку школи.

1.3. Мета Положення полягає в дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності  НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст..№2-гімназія» (освітній, методичній, науково-дослідній, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами  освіти, запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі  освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу ЗЗСО, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), науково-методичній та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

 

                           ІІ. Шляхи забезпечення академічної доброчесності                                 

 

2.1.  Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

 

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: списування, обман, фабрикація, фальсифікація, необ’єктивне оцінювання, академічний плагіат, самоплагіат, хабарництво.

 

2.3. Етика та академічна доброчесність забезпечуються:

 

2.3.1. учасниками освітнього процесу шляхом:

 

 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;
 • утвердження позитивного іміджу школи, примноження його традицій;
 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
 • запобігання корупції, хабарництву;
 • збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази закладу;
 • дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм про авторські права;
 • надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;
 • невідворотності відповідальності.

 

2.3.2.здобувачами освіти шляхом:

-    самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);

-      особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

 

 2.3.3. педагогічними працівниками шляхом:

- дотримання норм Конституції України;

- дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти;

дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- дотримання норм законодавства України про авторське право;

- повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, а також інших обставин;

- надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти;

- обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

 • незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 •  підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
 • об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
 • здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • не розголошувати конфеденційну інформацію, інформацію з обмеженим доступом та інші види інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;
 • надання достовірної інформації;
 • уникати приватного інтересу та конфлікту інтересів;
 • інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

 

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності

 

          3.1.При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням пі після ознайомлення із Правилами внутрішнього розпорядку  НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст.№2-гімназія».

          3.2.Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

          3.3. Заступник директора з навчально-виховної роботи:

          3.3.1.    Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом проведення практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій;

          3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

          3.4.       Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).

          3.5. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування створюється шкільна комісія з попередження цього виду порушення здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, представника учнівського самоврядування класу.

 •  

          3.6. Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання відповідно до освітнього компонента освітньої програми) з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

 

IV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

      4.1.Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення.

 

 

Порушення

академічної

доброчесності

Суб’єкти

порушення

Обставини та умови

порушення

академічної

доброчесності

Наслідки і форма

відповідальності

Орган чи посадова

особа, які

приймають

рішення

про призначення

виду

відповідальності

 

Списування

 

самостійні роботи;

 контрольні роботи;  

 контрольні зрізи знань,

моніторинги якості знань

Повторне письмове проходження оцінювання (термін-1 тиждень) або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми

Учителі- предметники, шкільна комісія

 

Обман Фальсифікація Фабрикація Плагіат

Здобувачі освіти

Річне оцінювання;

ДПА

Незарахування  результатів;

оцінювання за графіком проведення ДПА у школі;

Шкільна комісія атестаційна, комісія

 

І етап( шкільний) та ІІ (міський)

Всеукраїн- ських

учнівських олімпіад,

конкурсів;

 

Робота учасника

анулюється, не

оцінюється.

У разі повторних

випадків списування

учасник не допускається

до участі в інших

олімпіадах, конкурсах.

оргкомітет, журі,

комісія

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необ’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

 

Педагогічні   працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання: усні відповіді; домашні роботи,-контрольні роботи; лабораторні та практичні роботи; ДПА; тематичне оцінювання; моніторинги; олімпіадні та конкурсні роботи.

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань.

 

 

Обман Фальсифікація Фабрикація

 Плагіат

Педагогічні працівники як автори

Навчально-методичні освітні продукти,  створені  ін.педагогічними працівниками:

методичні рекомендації;

 навчальні посібники;

 навчально-методичні посібники;

 статті;

 методичні розробки

Факти  систематичних  порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічних  звань.

Використання ІНТЕРНЕТУ

без посилань, фальсифікація наукових досліджень; неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії

адміністрація школи, атестаційні комісії усіх рівнів Педрада, метод. рада, атестаційна комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Комісія з питань академічної доброчесності та етики учасників освітнього процесу

 

5.1. Комісія з питань академічної доброчесності та етики учасників освітнього процесу – незалежний орган для розгляду питань, пов’язаних із виконанням норм цього Положення усіма учасниками освітнього процесу.

 

5.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.

 

5.3. Склад комісії затверджується наказом директора школи за поданням рішення педагогічної ради. Термін повноважень комісії – один рік.

5.3. Повноваження Комісії:

 

5.3.1. розглядати питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм Положення за потребою або ж за заявою учасників освітнього процесу 

Методичні рекомендації для вчителів щодо запровадження академічної доброчесності в школі

Посібник з академічної доброчесності для школярів

Онлайн курс підвищення кваліфікації для вчителів з впровадження академічної доброчесності на сайті EdEra 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites
 • Copyright MyCorp © 2021
  uCoz